مزایای محصول شیر ویفر گیربکسی

■ افت فشار اندکی را موجب می شود.
■ آببندی از هر دو سمت پروانه به خوبی انجام می گیرد.
■ لاستیک آببندی داخل بدنه به آسانی قابل تعویض می باشد.
■ امکان نصب شیر در تمامی حالتها (عمودی، افقی، مایل ) وجود دارد.
■ به منظور قطع و وصل و همچنین کنترل جریان سیال مناسب است.
■ ضخامت کم شیر که مطابق با استاندارد ISO 5752 سری ۲۰ و یا EN 558 سری ۲۰ می باشد شیرهایی با وزن کم و ابعاد
کوچک بوجود آورده که مشکلات نصب، انبار داری و حمل و نقل را به حداقل می رساند.
■ مقطع U شکل لاستیک آببندی داخل بدنه شیر نیاز به واشر آببندی بین شیر و فلنج های مقابل را مرتفع می کند. و موجب عایق   نمودن سیال از بدنه شیرمی گردد.


تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش

۲

۱،۰۶۷،۰۰۰ تومان
۱،۰۶۷،۰۰۰ تومان

۲.۵

۱،۱۷۲،۰۰۰ تومان
۱،۱۷۲،۰۰۰ تومان

۳

۱،۲۹۰،۰۰۰ تومان
۱،۲۹۰،۰۰۰ تومان

۴

۱،۴۳۰،۰۰۰ تومان
۱،۴۳۰،۰۰۰ تومان

۵

۱،۵۴۳،۰۰۰ تومان
۱،۵۴۳،۰۰۰ تومان

۸

۲،۶۳۰،۰۰۰ تومان
۲،۶۳۰،۰۰۰ تومان

۶

۱،۹۵۰،۰۰۰ تومان
۱،۹۵۰،۰۰۰ تومان

۱۰

۵،۲۳۲،۰۰۰ تومان
۵،۲۳۲،۰۰۰ تومان

۱۲

۵،۷۵۵،۰۰۰ تومان
۵،۷۵۵،۰۰۰ تومان

۱۴

۸،۵۰۲،۰۰۰ تومان
۸،۵۰۲،۰۰۰ تومان

۱۶

۹،۸۳۲،۰۰۰ تومان
۹،۸۳۲،۰۰۰ تومان

۲

۱،۱۰۹،۰۰۰ تومان
۱،۱۰۹،۰۰۰ تومان

۲.۵

۱،۲۱۹،۰۰۰ تومان
۱،۲۱۹،۰۰۰ تومان

۳

۱،۳۴۲،۰۰۰ تومان
۱،۳۴۲،۰۰۰ تومان

۴

۱،۴۸۷،۰۰۰ تومان
۱،۴۸۷،۰۰۰ تومان

۵

۱،۶۰۵،۰۰۰ تومان
۱،۶۰۵،۰۰۰ تومان

۶

۲،۰۲۷،۰۰۰ تومان
۲،۰۲۷،۰۰۰ تومان
Placeholder

۸

۲،۸۹۰،۰۰۰ تومان
۲،۸۹۰،۰۰۰ تومان

۱۰

۵،۴۹۴،۰۰۰ تومان
۵،۴۹۴،۰۰۰ تومان

۱۴

۵،۸۸۶،۰۰۰ تومان
۵،۸۸۶،۰۰۰ تومان

۱۴

۸،۷۶۴،۰۰۰ تومان
۸،۷۶۴،۰۰۰ تومان

۱۶

۱۰،۱۹۲،۰۰۰ تومان
۱۰،۱۹۲،۰۰۰ تومان

۴

۲،۹۵۷،۰۰۰ تومان
۲،۹۵۷،۰۰۰ تومان

۵

۳،۴۳۳،۰۰۰ تومان
۳،۴۳۳،۰۰۰ تومان

۶

۳،۸۰۴،۰۰۰ تومان
۳،۸۰۴،۰۰۰ تومان

۸

۴،۹۰۵،۰۰۰ تومان
۴،۹۰۵،۰۰۰ تومان

۴

۶،۰۵۰،۰۰۰ تومان
۶،۰۵۰،۰۰۰ تومان

۱۲

۵،۰۳۷،۰۰۰ تومان
۵،۰۳۷،۰۰۰ تومان

۱۴

۹،۶۱۴،۰۰۰ تومان
۹،۶۱۴،۰۰۰ تومان

۱۶

۱۱،۳۹۰،۰۰۰ تومان
۱۱،۳۹۰،۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳