اتصالات بنکن رده 40


تصویرنام کالا و مشخصات فنیسایزقیمتتعدادجمعسفارش
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۱.۱/۴

818،000 تومان
818،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۱.۱/۲

894،000 تومان
894،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۲

1،073،000 تومان
1،073،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۱۲

5،583،000 تومان
5،583،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۱.۱/۴

946،000 تومان
946،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۱.۱/۲

1،021،000 تومان
1،021،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۲.۱/۲

1،302،000 تومان
1،302،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۲

1،226،000 تومان
1،226،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۲.۱/۲

1،302،000 تومان
1،302،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۳

1،428،000 تومان
1،428،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۴

1،657،000 تومان
1،657،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۵

2،104،000 تومان
2،104،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۶

2،538،000 تومان
2،538،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۱.۱/۴

1،251،000 تومان
1،251،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۸

3،072،000 تومان
3،072،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۱۰

4،322،000 تومان
4،322،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۱۲

6،424،000 تومان
6،424،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۲.۱/۲

1،124،000 تومان
1،124،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۴

14،280،000 تومان
14،280،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۵

1،837،000 تومان
1،837،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۱.۱/۴

2،207،000 تومان
2،207،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۸

266،000 تومان
266،000 تومان
لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز در ماکزیمم فشار 16 بار و دمای 90 درجه استفاده می شود.

۱۰

3،760،000 تومان
3،760،000 تومان

لرزه گیر لاستیکی قرمز

این لرزه گیرها قدرت تحمل دمای بالا را دارند و حداکثر دمای 90 درجه و فشار 10 بار را تحمل می کنند.

۱.۱/۴

792،000 تومان
792،000 تومان

لرزه گیر لاستیکی قرمز

این لرزه گیرها قدرت تحمل دمای بالا را دارند و حداکثر دمای 90 درجه و فشار 10 بار را تحمل می کنند.

۲

1،021،000 تومان
1،021،000 تومان

لرزه گیر لاستیکی قرمز

این لرزه گیرها قدرت تحمل دمای بالا را دارند و حداکثر دمای 90 درجه و فشار 10 بار را تحمل می کنند.

۲.۱/۲

1،073،000 تومان
1،073،000 تومان

لرزه گیر لاستیکی قرمز

این لرزه گیرها قدرت تحمل دمای بالا را دارند و حداکثر دمای 90 درجه و فشار 10 بار را تحمل می کنند.

۴

1،379،000 تومان
1،379،000 تومان

لرزه گیر لاستیکی قرمز

این لرزه گیرها قدرت تحمل دمای بالا را دارند و حداکثر دمای 90 درجه و فشار 10 بار را تحمل می کنند.

۱۲

5،342،000 تومان
5،342،000 تومان

لرزه گیر لاستیکی قرمز

این لرزه گیرها قدرت تحمل دمای بالا را دارند و حداکثر دمای 90 درجه و فشار 10 بار را تحمل می کنند.

۱۰

3،594،000 تومان
3،594،000 تومان

لرزه گیر لاستیکی قرمز

این لرزه گیرها قدرت تحمل دمای بالا را دارند و حداکثر دمای 90 درجه و فشار 10 بار را تحمل می کنند.

۵

1،748،000 تومان
1،748،000 تومان
1 2 3 4
بازگشت به بالا