انواع شیر آتش نشانی

انواع  شیر آتش نشانی شیر های آتش نشانی جهت اطفای حریق در ااماکن مختلف اعم از سلزمان ها، اماکن تجاری، آموزش و …. مورد استفاده قرار می گیرد.

شیر های آتش نشانی مستقیما به آب منطقه متصل می گردند.

تا در زمان وقوع حریق آتش نشان ها بتوانند به راحتی به مقدار آب کافی دسترسی داشته باشند.

انواع  شیر آتش نشانی

شیر های آتش نشانی با توجه به محل نصبشان بر روی سطح زمین نصب شوند و یا داخل زمین به دو دسته تقسشیم بندی می شود.

۱- شیر آتش نشانی ( شیر هیدرانت سطحی)

الف) شیر آتش نشانی ایستاده با محفظه خشک

ب) شیر آتش نشانی ایستاده با محفظه تر

۲- شیر آتش نشانی زیر زمینی ( شیر های هیدرانت زیر زمینی)

شیر آتش نشانی ایستاده با توجه به محفظه آن به دودسته خشک و تر تقسیم بندی می شود:

 شیر آتش نشانی ایستاده با محفظه خشک

محفظه بالایی شیر های آتش نشانی ایستاده با محفظه خشک در حالت  معمول خشک است.

این نوع از شیر های آتش نشانی در خارج از سطح زمین نصب می گردند.

محفظه این شیر ها با باز کردن شیر اصلی پر از آب می شوند.

این نوع از شیر های آتش نشانی مجهز به سیستم تخلیه هستند و به طور خودکار به محض پر پر شدن شیر اصلی عمل تخلیه را انجام می دهند.

یکی از امتیازاتی که این نوع از شیر های آتش نشانی دارند این است که این شیر ها به راحتی در مناطق سرد سیر که امکان یخ زدگی وجود دارد قابل استفاده هستند.

از طرفی این نوع از شیر های آتش نشانی این مزین را دارند که مجهز به سیستم ضربه گیر هستند که در هنگام وقوع هر نوع حادثه و یل تصادف احتمالی، مانع از خروج و نشت آب می کند.

شلنگ آتش نشانی به خروجی سایز ۱/۲ ،۲ و ۳ و ۴ اینچ این شیر متصل می گردد.

شیر آتش نشانی ایستاده با محفظه تر

بخش بالایی این  نوع از شیر های آتش نشانی شیر بر روی سطح زمین قرار می گیرد.

محفضه این شیر ها همواره پر از آب است.

این نوع از شیر های آتش نشانی فاقد شیر اصلی است، ولی در عوض در هر یک از خروجی ها، شیر جداگانه ای نصب شده است.

عیب  این نوع از شیر های آتش نشانی این  است که در مناطق سرد سیر که امکان یخ زدگی وجود دارد قابل استفاده نمی باشد.

از طرفی این شیر های آتش نشانی مجهز به سیستم ضربه گیر نمی باشد.

شیرآتشنشانی