فلنج اسلیپون (Slip On Flange)

جوش داخلی فلنج اسلیپون نسبت به دیگر فلنج ها ازجمله گلودار بیشتر است. کاربرد این فلنج در سیستم های معمولی است چون نصب آن ساده است ولی مقاومت آن هم در فشار داخلی و هم در برابر خستگی کمتر از فلنج گردن دار است. نیروی مقاومت محاسبه شده یک فلنج اسلیپون، تحت فشار داخلی، ⅔ فلنج های گلودار جوشی بوده که این عمر تحت شرایط خستگی به ⅓ تقلیل می یابد. از معایب این فلنج این است که اصولاً ابتدا لوله ها باید جوش داده شوند و سپس اتصالات با آن تنظیم شوند.


محصول یافت نشد
تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش