فلنج رینگ

فلنج رینگ جوینت (RTJ یا Ring-Type Joint) یکی از انواع فلنج ها است که دارای یکی شیار بر روی بدنه خود است و آب بندی بسیار مناسبی دارد. یکی از نکات قابل توجه این است که این فلنج ها را به اشتباه مانند سایر فلنج ها مانند فلنج اسلیپون یا گلودار در نظر می گیرند.


محصول یافت نشد
تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش