واشر سیم دار

واشر سیم دار و انواع واشرهای مختلف موجود هستند که کارایی خاصی را انجام می دهند که آنها با ویژگی های مختلفی هستند که این ورق ها در محیط های مختلف کاربرد دارند که برخی از آن ها با خاصیت نسوز هستند.که این ها در محیط های مختلف به کار می رود که این واشر نسوز در ابعاد و طرح های مختلف موجود هستند.


محصول یافت نشد
تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش