گسکت اسپیرال وند – واشر اسپیرال وند (Spiral Wound Gasket)

گسکت اسپیرال وند (Spiral Wound Gasket) برای آب بندی بین فلنج ها استفاده می شود که به دلیل ساختار داخلی مناسب در صنعت بسیار پر کاربرد می باشد و به ۳ دسته بدون رینگ، با رینگ داخل و با رینگ خارج تقسیم بندی می شود.


محصول یافت نشد
تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش