• برای اتصال یک لرزه گیر به صورت های مختلف مانند دو سر جوش، دو سر فلنج و حتی رزوه ای می توانید اقدام کنید، در این مدل که دو سر لرزه گیر را به خط لوله جوش می دهید، این دست از لرزه گیر ها آب بند مناسبی دارند و همین طور به صورت سفارشی هم تولید می شوند. توجه داشته باشید که هر دسته محصول از لرزه گیر ها با توجه به میزان کشش و انعطاف از سایرین متمایز هستند، اگر به دنبال یک لرزه گیر با کیفیت و مدت عمر طولانی هستید این مدل از تجهیزات بسیار ماندگار هستند.
  • کاربرد لرزه گیر های جوشی:
  • مایع
  • هوا
  • روغن
  • متریال مورد استفاده در لرزه گیر های جوشی تمام استیل کامل، استنلس استیل و یا آلیاژ های مختلف هستند
  • لرزه گیر جوشی دو جداره
  • لرزه گیر جوشی تک جداره

تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش
Placeholder

۵

۲،۰۰۶،۰۰۰ تومان
۲،۰۰۶،۰۰۰ تومان
Placeholder

۶

۲،۳۶۵،۰۰۰ تومان
۲،۳۶۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۸

۴،۵۱۰،۰۰۰ تومان
۴،۵۱۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۰

۶،۵۱۶،۰۰۰ تومان
۶،۵۱۶،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۲

۸،۵۰۳،۰۰۰ تومان
۸،۵۰۳،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱/۲

۷۸۷،۰۰۰ تومان
۷۸۷،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱/۲

۷۸۷،۰۰۰ تومان
۷۸۷،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳/۴

۸۰۸،۰۰۰ تومان
۸۰۸،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱

۸۲۰،۰۰۰ تومان
۸۲۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱.۱/۴

۸۴۲،۰۰۰ تومان
۸۴۲،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱.۱/۲

۸۶۴،۰۰۰ تومان
۸۶۴،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲

۹۱۶،۰۰۰ تومان
۹۱۶،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲.۱/۲

۱،۰۷۰،۰۰۰ تومان
۱،۰۷۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳

۱،۱۹۶،۰۰۰ تومان
۱،۱۹۶،۰۰۰ تومان
Placeholder

۴

۱،۵۴۴،۰۰۰ تومان
۱،۵۴۴،۰۰۰ تومان

۱

۵۷۲،۰۰۰ تومان
۵۷۲،۰۰۰ تومان

۱/۲

۵۴۹،۰۰۰ تومان
۵۴۹،۰۰۰ تومان

۱.۱/۲

۶۳۰،۰۰۰ تومان
۶۳۰،۰۰۰ تومان

۱.۱/۴

۶۰۵،۰۰۰ تومان
۶۰۵،۰۰۰ تومان

۲

۶۵۳،۰۰۰ تومان
۶۵۳،۰۰۰ تومان

۲.۱/۲

۷۸۹،۰۰۰ تومان
۷۸۹،۰۰۰ تومان

۳

۸۲۴،۰۰۰ تومان
۸۲۴،۰۰۰ تومان

۳/۴

۵۶۰،۰۰۰ تومان
۵۶۰،۰۰۰ تومان

۴

۹۶۰،۰۰۰ تومان
۹۶۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۶

۲،۹۵۹،۰۰۰ تومان
۲،۹۵۹،۰۰۰ تومان
Placeholder

۸

۵،۳۳۵،۰۰۰ تومان
۵،۳۳۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۲

۷،۵۱۷،۰۰۰ تومان
۷،۵۱۷،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۲

۹،۵۰۴،۰۰۰ تومان
۹،۵۰۴،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱/۲

۹۶۳،۰۰۰ تومان
۹۶۳،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳/۴

۹۷۹،۰۰۰ تومان
۹۷۹،۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳