بطور کلی لرزه گیر ها در سیستم های لوله کشی، جهت جذب تغییرات ابعادی و خصوصا افزایش یا کاهش طول لوله بدلیل تغییر دمای سیال و همچنین در محل لوله های عبوری از درز انقطاع ساختمانها، در سیستمها و صنایع مختلفی از جمله سیستمهای گرمایشی و تهویه مطبوع، نیروگاه ها، پالایشگاه های نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، مبدلهای حرارتی و … مورد استفاده قرار می گیرند.

لرزه گیر آکاردئونی، برای جلوگیری از حرکت های ناخواسته ای استفاده می شود که انتقال سیال را در داخل لوله دچار اختلال می کند. منشأ این حرکت ها می تواند تغییرات دمایی ناشی از سیال یا محیط، لرزش دستگاه های موجود در سیستم مثل پمپ و کمپرسور و یا حرکت های ناشی از عوامل خارجی مثل باد، زلزله، نشست سازه و … باشد.
تحمل درجه حرارت و فشار بالا و جذب حرکت های محوری، جانبی و زاویه ای با در نظر گرفتن آرایش مناسب، از جمله خصوصیات لرزه گیرهای آکاردئونی  می باشد.

اصلی ترین وظیفه اتصال آکاردئونی ارتعاشات صنعتی ایران مهار تغییر طول ناشی از تغییرات دمایی لوله فلزی است. سیال جاری درون لوله و اتصالات می‌تواند دمای خود را به لوله فلزی منتقل کند. در نتیجه این امر لوله فلزی دچار تغییر دما می‌شود که این تغییر دما باعث ایجاد انبساط و انقباض در لوله می‌شود.انقباض و انبساط در طول لوله هرچند کوچک و میلیمتری باعث ایجاد تنش فشاری و کششی در طول لوله و محل ساپورت لوله فلزی می‌شود. اتصال آکاردئونی توانایی تغییر طول مهار کننده انبساط و انقباض خط لوله فلزی را دارد.

انواع اتصالات آکاردئونی:

  • اتصالات آکاردئونی محوری
  • اتصالات آکاردئونی جانبی
  • اتصالات آکاردئونی زاویه ای
  • اتصالات آکاردئونی چندمنظوره
  • اتصالات آکاردئونی ۴ گوش یا مستطیل

تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش
Placeholder

۱/۲

۸۶۴،۰۰۰ تومان
۸۶۴،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱

۹۴۱،۰۰۰ تومان
۹۴۱،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲

۱،۴۷۶،۰۰۰ تومان
۱،۴۷۶،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳/۴

۹۰۸،۰۰۰ تومان
۹۰۸،۰۰۰ تومان
Placeholder

۴

۲،۴۶۶،۰۰۰ تومان
۲،۴۶۶،۰۰۰ تومان
Placeholder

۵

۳،۳۳۰،۰۰۰ تومان
۳،۳۳۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۶

۳،۹۰۷،۰۰۰ تومان
۳،۹۰۷،۰۰۰ تومان
Placeholder

۸

۶،۸۹۶،۰۰۰ تومان
۶،۸۹۶،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۲

۱۲،۱۳۶،۰۰۰ تومان
۱۲،۱۳۶،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱.۱/۴

۹۹۶،۰۰۰ تومان
۹۹۶،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱.۱/۲

۱،۰۵۰،۰۰۰ تومان
۱،۰۵۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲.۱/۲

۱،۷۵۱،۰۰۰ تومان
۱،۷۵۱،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳

۲،۰۲۱،۰۰۰ تومان
۲،۰۲۱،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۰

۹،۶۶۱،۰۰۰ تومان
۹،۶۶۱،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱

۹۴۱،۰۰۰ تومان
۹۴۱،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱.۱/۴

۹۹۶،۰۰۰ تومان
۹۹۶،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱.۱/۲

۱،۰۵۰،۰۰۰ تومان
۱،۰۵۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲.۱/۲

۱،۵۳۹،۰۰۰ تومان
۱،۵۳۹،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳

۱،۶۵۸،۰۰۰ تومان
۱،۶۵۸،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱/۲

۸۶۴،۰۰۰ تومان
۸۶۴،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۰

۶،۰۳۱،۰۰۰ تومان
۶،۰۳۱،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۲

۷،۷۸۰،۰۰۰ تومان
۷،۷۸۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲

۱،۲۹۴،۰۰۰ تومان
۱،۲۹۴،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳/۴

۹۰۸،۰۰۰ تومان
۹۰۸،۰۰۰ تومان
Placeholder

۴

۱،۸۱۲،۰۰۰ تومان
۱،۸۱۲،۰۰۰ تومان
Placeholder

۵

۲،۴۵۹،۰۰۰ تومان
۲،۴۵۹،۰۰۰ تومان
Placeholder

۶

۲،۹۹۹،۰۰۰ تومان
۲،۹۹۹،۰۰۰ تومان
Placeholder

۸

۴،۷۱۸،۰۰۰ تومان
۴،۷۱۸،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱

۹۴۱،۰۰۰ تومان
۹۴۱،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱.۱/۴

۹۹۶،۰۰۰ تومان
۹۹۶،۰۰۰ تومان
۱ ۲ ۳