لرزه گیر لاستیکی


کاربرد: جذب لرزش و حرکات ناخواسته در خطوط لوله و داکت هاتجهیزات دینامیکی موجود در خطوط لوله از جمله پمپ، کمپروسور، فن، توربین و … به علت حرکت داخلی، لرزش هایی را به خط لوله اعمال می کنند که این لرزش ها باعث ایجاد سر وصدا، استهلاک زودرس خط لوله و سایر قطعات و مشکلات متعدد دیگری می‌شوند.استفاده از لرزه  گیرهای لاستیکی یکی از روش های جلوگیری از انتقال لرزش های به وجود آمده به سایر قسمت های خط لوله می باشد.

یکی از کاربردهای بسیار رایج لرزه گیرهای لاستیکی در قسمت Suction و Discharge پمپ ها می باشد که علاوه بر جذب لرزش های موجود، قابلیت حذف ضربات قوچ و شوک های به وجود آمده را دارند.

از کاربردهای دیگر لرزه گیرهای لاستیکی نسبت به اتصالات آکاردئونی، قابلیت استفاده از آن ها در محیط های خورنده می باشد. هر چند که این اتصالات دما و فشار محدودی را تحمل می کنند.

در هنگام خرید لرزه گیر لاستیکی  توجه به نکات زیر ضروری می باشد :

۱-سایر لرزه گیر

۲-دمای سیال

۳-فشار سیال

۴-مهاردار یا بدون مهار بودن لرزه گیر

۵-ارتفاع لرزه گیر


تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش

۱.۱/۲

۷۱۴،۰۰۰ تومان
۷۱۴،۰۰۰ تومان

۱.۱/۲

۸۱۸،۰۰۰ تومان
۸۱۸،۰۰۰ تومان

۱.۱/۴

۶۶۵،۰۰۰ تومان
۶۶۵،۰۰۰ تومان

۱.۱/۴

۷۶۶،۰۰۰ تومان
۷۶۶،۰۰۰ تومان

۱۰

۳،۰۶۰،۰۰۰ تومان
۳،۰۶۰،۰۰۰ تومان

۱۰

۳،۵۱۸،۰۰۰ تومان
۳،۵۱۸،۰۰۰ تومان

۱۲

۴،۶۲۸،۰۰۰ تومان
۴،۶۲۸،۰۰۰ تومان

۱۲

۵،۳۱۶،۰۰۰ تومان
۵،۳۱۶،۰۰۰ تومان

۲

۹۷۱،۰۰۰ تومان
۹۷۱،۰۰۰ تومان

۲

۸۴۳،۰۰۰ تومان
۸۴۳،۰۰۰ تومان

۲.۱/۲

۸۹۴،۰۰۰ تومان
۸۹۴،۰۰۰ تومان

۲.۱/۲

۱،۰۲۱،۰۰۰ تومان
۱،۰۲۱،۰۰۰ تومان

۳

۱،۱۴۸،۰۰۰ تومان
۱،۱۴۸،۰۰۰ تومان

۳

۹۹۷،۰۰۰ تومان
۹۹۷،۰۰۰ تومان

۴

۱،۳۰۲،۰۰۰ تومان
۱،۳۰۲،۰۰۰ تومان

۴

۱،۱۴۸،۰۰۰ تومان
۱،۱۴۸،۰۰۰ تومان

۵

۱،۷۱۱،۰۰۰ تومان
۱،۷۱۱،۰۰۰ تومان

۵

۱،۴۹۳،۰۰۰ تومان
۱،۴۹۳،۰۰۰ تومان

۶

۲،۰۴۰،۰۰۰ تومان
۲،۰۴۰،۰۰۰ تومان

۶

۱،۷۷۴،۰۰۰ تومان
۱،۷۷۴،۰۰۰ تومان

۸

۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان
۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان

۸

۲،۱۶۹،۰۰۰ تومان
۲،۱۶۹،۰۰۰ تومان