تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش

۱.۱/۲

۶۶۵،۰۰۰ تومان
۶۶۵،۰۰۰ تومان

۱.۱/۴

۶۳۸،۰۰۰ تومان
۶۳۸،۰۰۰ تومان

۱۰

۲،۱۶۹،۰۰۰ تومان
۲،۱۶۹،۰۰۰ تومان

۱۰

۲،۳۲۰،۰۰۰ تومان
۲،۳۲۰،۰۰۰ تومان

۱۲

۳،۲۱۸،۰۰۰ تومان
۳،۲۱۸،۰۰۰ تومان
۳،۵۱۸،۰۰۰ تومان
۳،۵۱۸،۰۰۰ تومان

۱۲

۳،۶۰۸،۰۰۰ تومان
۳،۶۰۸،۰۰۰ تومان

۲

۶۹۰،۰۰۰ تومان
۶۹۰،۰۰۰ تومان

۲.۱/۲

۷۴۲،۰۰۰ تومان
۷۴۲،۰۰۰ تومان

۳

۸۱۸،۰۰۰ تومان
۸۱۸،۰۰۰ تومان

۳

۷۴۲،۰۰۰ تومان
۷۴۲،۰۰۰ تومان

۴

۹۱۹،۰۰۰ تومان
۹۱۹،۰۰۰ تومان

۴

۷۹۲،۰۰۰ تومان
۷۹۲،۰۰۰ تومان

۵

۹۹۷،۰۰۰ تومان
۹۹۷،۰۰۰ تومان

۵

۸۹۴،۰۰۰ تومان
۸۹۴،۰۰۰ تومان
۱،۳۷۹،۰۰۰ تومان
۱،۳۷۹،۰۰۰ تومان

۶

۱،۲۵۱،۰۰۰ تومان
۱،۲۵۱،۰۰۰ تومان

۸

۱،۶۰۸،۰۰۰ تومان
۱،۶۰۸،۰۰۰ تومان

۸

۱،۶۴۶،۰۰۰ تومان
۱،۶۴۶،۰۰۰ تومان

۸

۱،۵۰۶،۰۰۰ تومان
۱،۵۰۶،۰۰۰ تومان

لرزه گیر لاستیکی زرد ؟

لرزه گیر های لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران با توجه به دما و فشار قابل تحمل دسته بندی می شوند و از این رو مارک بندی آن ها با توجه به رنگ روی لاستیک مشخص می شود . یکی از دسته بندی های آن ها مربوط لرزه گیر لاستیکی زرد می شود که می تواند دمای ۶۰ درجه سانتی گراد و فشار ۱۰ بار را تحمل کند .لرزه گیر های لاستیکی همگی به صورت فلنجدار می باشند که فلنج های لرزه گیر لاستیکی زرد به صورت روتین ۱۰ بار می باشد.هر لرزه گیر به دو عدد فلنج جوشی برای اتصال نیاز دارد.