لرزه گیر لاستیکی ابی -قرمز ؟

لرزه گیر های لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران با توجه به دما و فشار قابل تحمل دسته بندی می شوند و از این رو مارک بندی آن ها با توجه به رنگ روی لاستیک مشخص می شود . یکی از دسته بندی های آن ها مربوط لرزه گیر لاستیکی زرد می شود که می تواند دمای ۶۰ درجه سانتی گراد و فشار ۱۰ بار را تحمل کند .لرزه گیر های لاستیکی همگی به صورت فلنجدار می باشند که فلنج های لرزه گیر لاستیکی زرد به صورت روتین ۱۰ بار می باشد.هر لرزه گیر به دو عدد فلنج جوشی برای اتصال نیاز دارد.


تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش

۱.۱/۴

۸۱۸،۰۰۰ تومان
۸۱۸،۰۰۰ تومان

۱.۱/۲

۸۹۴،۰۰۰ تومان
۸۹۴،۰۰۰ تومان

۲

۱،۰۷۳،۰۰۰ تومان
۱،۰۷۳،۰۰۰ تومان

۱۲

۵،۵۸۳،۰۰۰ تومان
۵،۵۸۳،۰۰۰ تومان

۱.۱/۴

۹۴۶،۰۰۰ تومان
۹۴۶،۰۰۰ تومان

۱.۱/۲

۱،۰۲۱،۰۰۰ تومان
۱،۰۲۱،۰۰۰ تومان

۲.۱/۲

۱،۳۰۲،۰۰۰ تومان
۱،۳۰۲،۰۰۰ تومان

۲

۱،۲۲۶،۰۰۰ تومان
۱،۲۲۶،۰۰۰ تومان

۲.۱/۲

۱،۳۰۲،۰۰۰ تومان
۱،۳۰۲،۰۰۰ تومان

۳

۱،۴۲۸،۰۰۰ تومان
۱،۴۲۸،۰۰۰ تومان

۴

۱،۶۵۷،۰۰۰ تومان
۱،۶۵۷،۰۰۰ تومان

۵

۲،۱۰۴،۰۰۰ تومان
۲،۱۰۴،۰۰۰ تومان

۶

۲،۵۳۸،۰۰۰ تومان
۲،۵۳۸،۰۰۰ تومان

۱.۱/۴

۱،۲۵۱،۰۰۰ تومان
۱،۲۵۱،۰۰۰ تومان

۸

۳،۰۷۲،۰۰۰ تومان
۳،۰۷۲،۰۰۰ تومان

۱۰

۴،۳۲۲،۰۰۰ تومان
۴،۳۲۲،۰۰۰ تومان

۱۲

۶،۴۲۴،۰۰۰ تومان
۶،۴۲۴،۰۰۰ تومان

۲.۱/۲

۱،۱۲۴،۰۰۰ تومان
۱،۱۲۴،۰۰۰ تومان

۴

۱۴،۲۸۰،۰۰۰ تومان
۱۴،۲۸۰،۰۰۰ تومان

۵

۱،۸۳۷،۰۰۰ تومان
۱،۸۳۷،۰۰۰ تومان

۱.۱/۴

۲،۲۰۷،۰۰۰ تومان
۲،۲۰۷،۰۰۰ تومان

۸

۲۶۶،۰۰۰ تومان
۲۶۶،۰۰۰ تومان

۱۰

۳،۷۶۰،۰۰۰ تومان
۳،۷۶۰،۰۰۰ تومان