چرا از لرزه گیر لاستیکی قرمز استفاده می شود؟

  • تجهیزات متحرک در سیستم های لوله کشی مانند پمپ و کمپرسور یا توربین به علت حرکت دوار تجهیزات آنها لرزشهایی را در خطوط لوله ایجاد می کنند.
  • این لرزشها باعث ایجاد صدا و همینطور تنش در لوله ها می شود و خیلی زود لوله ها را مستهلک می کند.
  • یکی از روش های جلوگیری از این لرزشها استفاده از لرزه گیرهای صنعتی در مسیر لوله است.
  • اصلی ترین کاربرد این لرزه گیرها در قسمت مکش و دهش پمپ ها است که ضربات زیادی را ایجاد می کنند.
  • این محصولات همینطور می توانند ضربات حاصل از ضربه قوچ را خنثی کنند تا به لوله ها اسیبی نرسد.
  • متاسفانه لرزه گیر لاستیکی در فشار و دمای محدودی کار می کند اما در محیط های خورنده بیشتر از اتصالات اکاردئونی کاربرد دارند.
  • از لرزه گیرهای لاستیک برای جلوگیری از هدایت الکتریکی نیز استفاده می شود و میتواند از اصول ایمنی بعضی مکان ها باشد.

تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش

۱.۱/۴

۷۹۲،۰۰۰ تومان
۷۹۲،۰۰۰ تومان

۲

۱،۰۲۱،۰۰۰ تومان
۱،۰۲۱،۰۰۰ تومان

۲.۱/۲

۱،۰۷۳،۰۰۰ تومان
۱،۰۷۳،۰۰۰ تومان

۴

۱،۳۷۹،۰۰۰ تومان
۱،۳۷۹،۰۰۰ تومان

۱۲

۵،۳۴۲،۰۰۰ تومان
۵،۳۴۲،۰۰۰ تومان

۱۰

۳،۵۹۴،۰۰۰ تومان
۳،۵۹۴،۰۰۰ تومان

۵

۱،۷۴۸،۰۰۰ تومان
۱،۷۴۸،۰۰۰ تومان

۸

۲،۵۴۹،۰۰۰ تومان
۲،۵۴۹،۰۰۰ تومان

۶

۲،۱۰۴،۰۰۰ تومان
۲،۱۰۴،۰۰۰ تومان

۳

۱،۲۰۱،۰۰۰ تومان
۱،۲۰۱،۰۰۰ تومان

۱.۱/۲

۸۶۸،۰۰۰ تومان
۸۶۸،۰۰۰ تومان

۱۲

۴،۸۵۷،۰۰۰ تومان
۴،۸۵۷،۰۰۰ تومان

۱.۱/۲

۷۶۶،۰۰۰ تومان
۷۶۶،۰۰۰ تومان

۱.۱/۴

۷۴۲،۰۰۰ تومان
۷۴۲،۰۰۰ تومان

۱۰

۳،۲۶۳،۰۰۰ تومان
۳،۲۶۳،۰۰۰ تومان
۹۹۷،۰۰۰ تومان
۹۹۷،۰۰۰ تومان

۱/۲

۹۱۹،۰۰۰ تومان
۹۱۹،۰۰۰ تومان

۳

۱،۰۷۳،۰۰۰ تومان
۱،۰۷۳،۰۰۰ تومان

۴

۱،۲۵۱،۰۰۰ تومان
۱،۲۵۱،۰۰۰ تومان

۵

۱،۵۹۴،۰۰۰ تومان
۱،۵۹۴،۰۰۰ تومان

۶

۱،۹۱۲،۰۰۰ تومان
۱،۹۱۲،۰۰۰ تومان
۲،۳۲۰،۰۰۰ تومان
۲،۳۲۰،۰۰۰ تومان