تصویرنام کالا و مشخصات فنیسایزقیمتتعدادجمعسفارش
مکان گیرنده
0 تومان
مکان گیرنده

1

240,000 تومان
240,000 تومان
مکان گیرنده

۱.۱/۴

280,000 تومان
280,000 تومان
مکان گیرنده

۱/۲

104,000 تومان
104,000 تومان
مکان گیرنده

۳/۴

138,000 تومان
138,000 تومان
مکان گیرنده

۴

940,000 تومان
940,000 تومان
مکان گیرنده

۱.۱/۲

310,000 تومان
310,000 تومان
مکان گیرنده

۱۰

420,000 تومان
420,000 تومان
مکان گیرنده

۱۲

485,000 تومان
485,000 تومان
مکان گیرنده

۱۴

545,000 تومان
545,000 تومان
مکان گیرنده

۲

430,000 تومان
430,000 تومان
مکان گیرنده

۲.۱/۲

640,000 تومان
640,000 تومان
مکان گیرنده
940,000 تومان
940,000 تومان
مکان گیرنده

۶

1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
مکان گیرنده

۸

1,600,000 تومان
1,600,000 تومان
مکان گیرنده

۲.۱/۲

490,000 تومان
490,000 تومان
مکان گیرنده

۱

0 تومان
مکان گیرنده

۱

0 تومان
مکان گیرنده

1

325,000 تومان
325,000 تومان
مکان گیرنده

۱/۲

165,000 تومان
165,000 تومان
مکان گیرنده

۱.۱/۲

535,000 تومان
535,000 تومان
مکان گیرنده

۲.۱/۲

1,100,000 تومان
1,100,000 تومان
مکان گیرنده

۲

770,000 تومان
770,000 تومان
مکان گیرنده

۴

1,180,000 تومان
1,180,000 تومان
مکان گیرنده

۳/۴

255,000 تومان
255,000 تومان
مکان گیرنده

۴

1,980,000 تومان
1,980,000 تومان
مکان گیرنده

۵

2,650,000 تومان
2,650,000 تومان
مکان گیرنده

۶

3,600,000 تومان
3,600,000 تومان
مکان گیرنده

۱.۱/۴

480,000 تومان
480,000 تومان
مکان گیرنده

۱

0 تومان
1 2

لوله سیاه چیست

لوله سیاه یک لوله استوانه ای بلند و توخالی است که دو سر آن باز است که سطح مقطع آن می تواند دایره ای باشد .