تصویرنام کالا و مشخصات فنیسایزقیمتتعدادجمعسفارش
Placeholder
رایگان
۰ تومان
Placeholder

۱

۲۴۰،۰۰۰ تومان
۲۴۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱.۱/۴

۲۸۰،۰۰۰ تومان
۲۸۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱/۲

۱۰۴،۰۰۰ تومان
۱۰۴،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳/۴

۱۳۸،۰۰۰ تومان
۱۳۸،۰۰۰ تومان
Placeholder

۴

۹۴۰،۰۰۰ تومان
۹۴۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱.۱/۲

۳۱۰،۰۰۰ تومان
۳۱۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۰

۴۲۰،۰۰۰ تومان
۴۲۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۲

۴۸۵،۰۰۰ تومان
۴۸۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱۴

۵۴۵،۰۰۰ تومان
۵۴۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲

۴۳۰،۰۰۰ تومان
۴۳۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲.۱/۲

۶۴۰،۰۰۰ تومان
۶۴۰،۰۰۰ تومان
Placeholder
۹۴۰،۰۰۰ تومان
۹۴۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۶

۱،۰۵۰،۰۰۰ تومان
۱،۰۵۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۸

۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان
۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲.۱/۲

۴۹۰،۰۰۰ تومان
۴۹۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱

رایگان
۰ تومان
Placeholder

۱

رایگان
۰ تومان
Placeholder

۱

۳۲۵،۰۰۰ تومان
۳۲۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱/۲

۱۶۵،۰۰۰ تومان
۱۶۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱.۱/۲

۵۳۵،۰۰۰ تومان
۵۳۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲.۱/۲

۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان
۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲

۷۷۰،۰۰۰ تومان
۷۷۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۴

۱،۱۸۰،۰۰۰ تومان
۱،۱۸۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳/۴

۲۵۵،۰۰۰ تومان
۲۵۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۴

۱،۹۸۰،۰۰۰ تومان
۱،۹۸۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۵

۲،۶۵۰،۰۰۰ تومان
۲،۶۵۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۶

۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان
۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱.۱/۴

۴۸۰،۰۰۰ تومان
۴۸۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱

رایگان
۰ تومان
۱ ۲

لوله سیاه چیست

لوله سیاه یک لوله استوانه ای بلند و توخالی است که دو سر آن باز است که سطح مقطع آن می تواند دایره ای باشد .