تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش
مکان گیرنده

۱.۱/۲

295,000 تومان
295,000 تومان
مکان گیرنده

۱.۱/۴

260,000 تومان
260,000 تومان
مکان گیرنده

۲

530,000 تومان
530,000 تومان
مکان گیرنده

۳

80,000 تومان
80,000 تومان
مکان گیرنده
1,190,000 تومان
1,190,000 تومان
مکان گیرنده

۵

1,550,000 تومان
1,550,000 تومان
مکان گیرنده

۶

1,900,000 تومان
1,900,000 تومان
مکان گیرنده

1

210,000 تومان
210,000 تومان
مکان گیرنده

۲.۱/۲

670,000 تومان
670,000 تومان
مکان گیرنده

۱/۲

108,000 تومان
108,000 تومان
مکان گیرنده

۳/۴

148,000 تومان
148,000 تومان

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه از جنس آهن سفید نورد شده است که درز آن توسط دستگاه های درز جوش، جوش داده می شود .سپس آن را جهت افزایش مقاومت در برابر اسیدها و زنگ زدگی ها در یک وان آبکاری روی اندود (گالوانیزه) قرار می دهند.لوله گالوانیزه عموما به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند. استفاده اصلی لوله گالوانیزه برای انتقال آب و گاز  در گلخانه می باشد.

لوله های آهنی گالوانیزه

این لوله ها با رنگ تیره و خاکستریشان است که شناخته می شوند و عموما به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند .جنس این لوله ها از آهن سفید نورد شده می باشد . به این لوله ها ، لوله های با درز نیز می گویند که درز آن توسط دستگاهایی به هم متصل شده و جوش می خورند و در فلز روی مذاب، فرو برده می شود.