تصویرنام کالاسایزقیمتتعدادجمعسفارش
Placeholder

۱.۱/۲

۲۹۵،۰۰۰ تومان
۲۹۵،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱.۱/۴

۲۶۰،۰۰۰ تومان
۲۶۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲

۵۳۰،۰۰۰ تومان
۵۳۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳

۸۰،۰۰۰ تومان
۸۰،۰۰۰ تومان
Placeholder
۱،۱۹۰،۰۰۰ تومان
۱،۱۹۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۵

۱،۵۵۰،۰۰۰ تومان
۱،۵۵۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۶

۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان
۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱

۲۱۰،۰۰۰ تومان
۲۱۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۲.۱/۲

۶۷۰،۰۰۰ تومان
۶۷۰،۰۰۰ تومان
Placeholder

۱/۲

۱۰۸،۰۰۰ تومان
۱۰۸،۰۰۰ تومان
Placeholder

۳/۴

۱۴۸،۰۰۰ تومان
۱۴۸،۰۰۰ تومان

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه برای انتقال آب مورد استفاده قرار میگیرد و مقاوم در برابر خوردگی و رطوبت میباشد