لیست قیمت اتصالات دنده ای گالوانیزه چینی

به دلیل نوسانات قیمت در بازار موجودی کالا و قیمت نهایی محصولات را با کارشناسان ما چک کنید: ۰۲۱۸۸۵۳۹۰۶۴ – ۰۲۱۸۸۷۵۴۳۴۰

نام محصول سایز “۱/۲ “۳/۴ “۱ “۱۱/۴ “۱۱/۲ “۲ “۲۱/۲ “۳ “۴
زانو ۴۸,۵۰۰ ۷۶,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰
سراه ۶۹,۵۰۰ ۱۰۷,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰
چپقی ۵۱,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
روپیچ ۳۷,۵۰۰ ۵۷,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
مغزی ۲۸,۵۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
بوشن ۳۹,۵۰۰ ۵۸,۵۰۰ ۷۷,۵۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
مهره سفید ۱۱۷,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
مهره سیاه ۱۰۵,۰۰۰ ۱۵۷,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
درپوش ۱۵,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
بوشن جوشی سفید ۳۳,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
بوشن جوشی سیاه ۳۲,۵۰۰ ۴۱,۵۰۰ ۷۳,۰۰۰ ۱۰۶,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
رزانو ۴۵ درجه ۴۷,۵۰۰ ۶۹,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰
چپقی ۴۵ درجه ۵۴,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۴۲,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
چهار راه تخت ۱۱۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰
گپ ۲۵,۰۰۰ ۳۴,۵۰۰ ۶۶,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
تبدیل “۳/۴
۲۷,۰۰۰
تبدیل “۱ ۴۷,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
تبدیل “۱۱/۴ ۸۸,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
تبدیل “۱۱/۲ ۱۱۵,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
تبدیل “۲ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
تبدیل “۲۱/۲ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
تبدیل “۳ ۴۹۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
تبدیل “۴ ۸۳۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
سراه تبدیلی “۳/۴ ۹۴,۰۰۰
سراه تبدیلی “۱ ۱۵۳,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰
سراه تبدیلی “۱۱/۴ ۱۶۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
سراه تبدیلی “۱۱/۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
سراه تبدیلی “۲ ۳۷۰,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
سراه تبدیلی “۲۱/۲ ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
سراه تبدیلی “۳ ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
سراه تبدیلی “۴ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
زانو “۱/۲ سیاه ۴۷,۰۰۰ بوشن “۱/۲ سیاه ۳۸,۰۰۰ بوشن “۱/۲ × “۳/۴ ۵۸,۰۰۰ زانو “۱/۲× “۳/۴ ۶۷,۰۰۰
زانو “۱ سیاه ۸۷,۰۰۰ بوشن “۱ سیاه ۶۳,۰۰۰ بوشن “۱/۲ × “۱ ۸۵,۰۰۰ زانو “۱/۲ × “۱

( توجه : قیمت ها به ریال می باشد )