لیست قیمت اتصالات دنده ای گالوانیزه مِک چین

به دلیل نوسانات قیمت در بازار موجودی کالا و قیمت نهایی محصولات را با کارشناسان ما چک کنید: ۰۲۱۸۸۵۳۹۰۶۴ – ۰۲۱۸۸۷۵۴۳۴۰

سایز زانو چپقی سراهی ماسوره سفید ماسوره سیاه  بوشن  مغزی  درپوش  روپیچ توپیچ  زانو ۴۵ درجه  چپقی ۴۵ درجه
” ۱/۲  ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ——— ۷۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
” ۳/۴  ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
” ۱  ۳۱۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
” ۱۱/۴  ۴۳۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ۱۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
” ۱۱/۲  ۵۵۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
” ۲  ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۲۳۰۰,۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
” ۲۱/۲
۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲۰۰,۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
” ۳  ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
” ۴  ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۵۱۰۰,۰۰۰ ———- ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
 تبدیل ” ۱/۲ × ” ۳/۴  ۸۰,۰۰۰  سراه تبدیل ” ۱/۲ × ” ۳/۴  ۲۳۰,۰۰۰
 تبدیل مختلف ” ۱  ۱۵۵,۰۰۰  سراه تبدیل مختلف ” ۱  ۳۵۰,۰۰۰
 تبدیل مختلف ” ۱/۴ ۱  ۲۸۰,۰۰۰  سراه تبدیل مختلف ” ۱/۴ ۱  ۵۷۰,۰۰۰
 تبدیل مختلف ” ۱/۲ ۱  ۳۱۰,۰۰۰  سراه تبدیل مختلف “۱/۲ ۱  ۷۰۰,۰۰۰
 تبدیل مختلف ” ۲  ۴۸۰,۰۰۰  سراه تبدیل مختلف ” ۲  ۱,۳۸۰,۰۰۰
 تبدیل مختلف ” ۱/۲ ۲  ۸۵۰,۰۰۰  سراه تبدیل مختلف ” ۱/۲ ۲  ۲,۰۰۰,۰۰۰
 تبدیل مختلف ” ۳  ۱,۳۵۰,۰۰۰  سراه تبدیل مختلف ” ۳  ۲,۸۰۰,۰۰۰
 تبدیل مختلف ” ۴  ۱,۸۰۰,۰۰۰  سراه تبدیل مختلف ” ۴  ۴,۵۰۰,۰۰۰
 مغزی تبدیل ” ۱/۲ × ” ۳/۴  ۱۶۰,۰۰۰  بوشن تبدیل ” ۱/۲ × ” ۳/۴  ۱۷۰,۰۰۰
 مغزی تبدیل مختلف ” ۱ ۲۲۰,۰۰۰  بوشن تبدیل مختلف ” ۱ ۲۲۰,۰۰۰

 

( توجه : قیمت ها به ریال می باشد )